NOTIS AKTA PERLINDUNGAN DATA PERIBADI (NOTIS PDPA)

 

Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (PDPA) yang diluluskan oleh Kerajaan Malaysia adalah untuk mengawal selia pemprosesan data peribadi dalam semua urusniaga komersil yang dijalankan oleh Sahajidah Hai-O Marketing dan syarikat yang berkaitan dengannya (seterusnya dirujuk sebagai “SHOM” ataupun “kami”). Bagi tujuan notis bertulis ini, istilah “Data Peribadi” dan “pemprosesan” membawa maksud seperti yang dinyatakan dalam Akta tersebut.

 

1. Notis ini adalah untuk memaklumkan kepada anda bahawa Data Peribadi anda diproses oleh dan bagi pihak SHOM.

 

2. Data Peribadi yang diproses termasuklah semua maklumat yang terkandung dalam Borang Permohonan Pengedar, Borang Permohonan Stokis, Borang Permohonan Online System, Penyata Insentif dan lain-lain borang dan/atau dokumen yang berkenaan yang mengandungi maklumat peribadi anda yang diambil secara lisan ataupun bertulis.

 

3. Kami memproses Data Peribadi anda termasuk maklumat tambahan yang anda berikan untuk tujuan berikut:-

    a) Berkomunikasi melalui surat, panggilan telefon, sms, e-mel, buletin dan lain-lain bentuk surat-menyurat

    b) Memberikan perkhidmatan berkaitan bisnes seperti pengiraan bonus, Pelan Pemasaran dan pendedahan prestasi rangkaian dalam kumpulan

    c) Untuk urusan bil dan kewangan termasuklah kutipan dan/atau bayaran dan semua urusniaga yang berkaitan dengannya serta perakaunan dan percukaian

    d) Memberikan maklum balas kepada pertanyaan dan kemusykilan anda

    e) Memantau penyertaan anda dalam acara, aktiviti dan program anjuran syarikat

    f) Pengumpulan maklum balas yang diperoleh daripada tinjauan dan/atau soal selidik

    g) Memberikan maklumat syarikat tentang produk dan promosi jualan serta lain-lain acara kecuali anda memaklumkan kepada kami bahawa anda tidak mahu menerima maklumat tersebut

    h) Pengumuman dan pengiktirafan tentang kenaikan pangkat dan maklumat terkini Syarikat

     

4. Anda bertanggungjawab untuk memberikan kami data peribadi anda kecuali kami meminta sebaliknya. Sekiranya anda gagal memberikan kami data peribadi yang perlu anda berikan, maka kami tidak dapat memproses data peribadi anda untuk tujuan yang tersebut di atas.

 

5. Anda telah menyatakan kebenaran untuk kami memproses data peribadi yang sensitif seperti nama, nombor kad pengenalan, maklumat perhubungan, pekerjaan, pendapatan, maklumat penajaan dan lain-lain untuk tujuan yang tersebut di atas.

 

6. Anda boleh mendapatkan data peribadi anda dan memohon untuk membetulkan data peribadi tersebut serta menghubungi Pegawai Perkhidmatan Pelanggan kami di info@shom.com.my untuk sebarang pertanyaan ataupun aduan berkenaan data peribadi.

 

Menurut PDPA,

a) Kami boleh mengenakan bayaran bagi permohonan untuk mendapatkan data peribadi ataupun untuk pembetulan data peribadi.

b) Kami berhak menolak permohonan untuk mendapatkan ataupun membetulkan data peribadi.

 

7. Data Peribadi anda mungkin didedahkan kepada anak syarikat yang berkenaan, pemegang lesen, auditor, bank, badan kerajaan atau semi-kerajaan, pengawal selia atau badan berkanun, rakan kongsi dan/atau penyedia perkhidmatan dan mana-mana pihak ketiga yang memohon serta diizinkan oleh anda untuk mana-mana tujuan yang berkaitan secara langsung ataupun tidak dengan tujuan yang tersebut di atas.

 

8. Data peribadi anda mungkin dipindahkan ke luar Malaysia.

 

9. Kami mungkin meminta bantuan anda untuk mendapatkan kebenaran pihak ketiga yang mana data peribadi mereka diberikan oleh anda dan anda bersetuju untuk menggunakan Data Peribadi tersebut secara berintegriti menurut Akta PDPA. Anda perlu membayar ganti rugi sekiranya kami menanggung kerugian ataupun kerosakan akibat kegagalan anda mematuhi Akta PDPA.

 

PENGURUSAN SAHAJIDAH HAI-O MARKETING SDN BHD

 

 

 

REV: 13/03/2017